top of page

MY WORK / MÉ PRÁCE

Click for better resolution and to see info / Klikněte pro lepší rozlišení a info

ILLUSTRATION
 
Ilustrace

Huge chunk of my work was dedicated to illustration and a fan content, which brough the audience to me through shared interest and then allowed me to create original content for more than just myself.

Velká porce mé práce byla zaměřená na ilustraci a obzvláště pak fanouškovskou tvorbu, která mi přivedla publikum přes sdílené zájmy a dovolila mi tak prorazit i s originální tvorbou.

COMICS
Komiksy

Created primarily for fan communities, my comics are inspired by popular media from various cultures and translated into my own vision. But comics can also be great for marketing, thanks to their color, pacing and brevity, they are the ideal format for capturing one's attention!

Vytvořeno převážně pro fanouškovské komunity, komiksy jsou inspirované populárními médii z různých kultur a převedeny do vlastní vize. Komiksy také mohou být ale marketingové, jelikož díky jejich barevnosti, tempu a stručnosti jsou ideálním formátem pro zachycení pozornosti!

CONCEPT ART + CHARACTER DESIGN
Koncept art + Design postav

Seeing my interest in video games, comics and theatre, 80% of my work I like to focus on people or humanoid characters and atmosphere - give them an aesthetic and make interesting designs either fitting a trope or pushing the standarts. I'm able to do weapons and landscapes/backgrounds too, but my experience in that is not as big as with characters and outfit creation. Range goes from medieval/medieval fantasy to sci-fi. My advantage is huge scale of artstyle, strong sense of aesthetics and tailoring the design so that it is immediately obvious what kind of character each character is!

Díky mému velkému zájmu ve video hry, komiksy a divadlo, 80% mé práce je zaměřen na lidi, humanoidy a atmosféru - dát jim estetiku a vytvořit zajímavé designy, které buďto spadají do stereotypu, nebo ho naopak porušují. Jsem také schopna navrhnout zbraně a vypracovat prostředí, ale mé zkušenosti nejsou tak rozsáhlé jako s charaktery a outfity. Designově se pohybuji od středověku/fantasy středověku až po sci-fi budoucnost. Mou výhodou je vyšoká škála stylů, silný cit pro estetiku a pasování designu na míru tak, že je hned zřejmé, o jaký charakter postavy se jedná!